Türkçe | English    
 

ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

AVUKATLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

KAHVE MOLASI

İLETİŞİM

 
 
 

HABERLER


 

22.12.2013 - 15.07.2014 arası


 
Haberlere Geri Dön
 

22.12.2013 - 15.07.2014 arası Önemli Resmi Gazete İlanları

RG - 15.07.2014

TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)

—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Liste

—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 —  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

RG - 13.06.2014

—  Garanti Belgesi Yönetmeliği

—  Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

—  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

 

RG'den - 23.05.2014

23 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29008

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 3034 KARAYOLU TAŞITLARI-SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ-AMORTİSÖRLER

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/4)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, TS 3034 (Şubat 2014) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i veİhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları EnstitüsüKuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3  (1) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı; karayolu taşıtlarının süspansiyon sistemlerinde kullanılan geleneksel, strat (taşıyıcı) teleskopik ve diğer amortisörlerin tarifi, sınıflandırması ve özelliklerini, numune alma, muayene, deney ve piyasaya arz şeklini kapsar.

(2) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı, karayolu taşıtlarının süspansiyon sisteminde yer almayan direksiyon, bagaj, kaput ve pedal amortisörlerini kapsamaz.

Uygulamaya konma

MADDE 4  (1) TS 3034 (Şubat 2005)’ün revizyonu olarak hazırlanan ve TSE Teknik Kurulunun 13/2/2014tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 3034 (Şubat 2014) Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler Standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5  (1) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğhükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 6  (1) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılma 

MADDE 7  (1) 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14) ekinde yer alan Türk StandardlarınaUygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesinin 110 uncu sırasında yer alan TS 3034 Amortisörler Karayolu Taşıtlarında Kullanılan, İki Borulu Hidrolik ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2008/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Tebliğ yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

RG - 13.05.2014

13 Mayıs 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28999

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1  10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Banka Kartları ve Kredi KartlarıHakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2007

26458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/12/2008

27087

2-

1/8/2009

27306

3-

17/12/2010

27788

4-

14/1/2011

27815

5-

19/10/2011

28089

6-

8/10/2013

28789 Mükerrer

7-

21/11/2013

28828

8-

31/12/2013

28868

 

RESMİ GAZETE’DEN (24.04.2014)

 

 

—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi yayımlandı.

 

—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi yayımlandı.

 

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi yayımlandı.

 

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi yayımlandı.

 

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi yayımlandı.

 

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi yayımlandı.

 

—  Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36) yayımlandı.


RG - 04.04.2014

4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/3)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar vermiştir.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

 

 

(8/4/2014 – 7/4/2015)

(8/4/2015 – 7/4/2016)

 

42.02*

Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar

2,40 ABD Doları/Kg - Maksimum 3,50 ABD Doları/Adet

2,30 ABD Doları/Kg - Maksimum 3,25 ABD Doları/Adet

 

 

 

*4202.19.90.30.00, 4202.19.90.50.00, 4202.39.00.20.00, 4202.39.00.30.00, 4202.39.00.40.00, 4202.39.00.50.00, 4202.39.00.60.00, 4202.99.00.30.00, 4202.99.00.40.00, 4202.99.00.50.00, 4202.99.00.60.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan eşya hariç.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

RG - 03.04.2014

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ yayımlandı.

(SIRA NO: 435)

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140403.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140403.htm

 

RESMİ GAZETE’DEN (08.03.2014)

 

 

—  Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

—  Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—   Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

RESMİ GAZETE’DEN (04.03.2014)

 

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112) yayımlandı.

 

 

 

RESMİ GAZETE’DEN (05.03.2014)

 

— Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 13 yayımlandı.

 

RESMİ GAZETE’DEN (28.02.2014)

 

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

 

 

RESMİ GAZETE’DEN (01.03.2014)

 

— 2014/5984 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın Kabulü Hakkında Karar yayımlandı.

 

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/2/2014 Tarihli ve 5736 Sayılı Kararı yayımlandı.

 

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/2/2014 Tarihli ve 5737 Sayılı Kararı yayımlandı.

 

RG - 27.02.2014

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

 

— 2014/5975   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 

 

— Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

 

—  Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 21/2/2014 Tarihli ve 201 Sayılı Genel Kurul Kararı yayımlandı.


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140227.htm

 

RG - 26.02.2014

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

 

—  Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM-2014/2) yayımlandı.

 

—  Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2013/20) yayımlandı.

 

—  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/24) yayımlandı.


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140226.htm

 

RG - 25.02.2014

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

 

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı.


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140225.htm

 

RG - 14.02.2014

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

 

—  Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2014/2) yayımlandı.

 

—  Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (No: 2014/3) yayımlandı.

 

—  Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ yayımlandı.

 

—  İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

—  İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 yayımlandı.

 

4 Şubat 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28903

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve 95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

NACE

Rev.2_Altılı

Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Tehlike Sınıfı

46.72.03

Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)

Az Tehlikeli

46.73.02

Boya, vernik ve lak toptan ticareti

Tehlikeli

46.75.04

Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)

Tehlikeli

95.25.02

Mücevherlerin onarımı

Tehlikeli

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

RG - 27.12.2013

- Tutukluluk süresine ilişkin bireysel başvuru kararı.

 

- “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti tebliği”

 

Resmi Gazete - 25.12.2013 

YÖNETMELİKLER

—  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği yayımlandı.

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

 

TEBLİĞLER

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2013/1) yayımlandı.

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2013/2) yayımlandı.

—  2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15) yayımlandı.

—  Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) yayımlandı.

 

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  yayımlandı.

 

İLÂNLAR

— Türk Standardları Enstitüsünden: KASIM 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLENLER

 

Resmi Gazete - 24.12.2013 – Salı

 

YÖNETMELİKLER

—   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

—   İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

—   Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

—   Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

—   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

 

TEBLİĞLER

—   Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11) yayımlandı.

—   Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) Uygulama Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (No: SGM-2013/21) yayımlandı.

—   Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) yayımlandı.

—   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yayımlandı.

—   Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) yayımlandı.

—   Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) yayımlandı.

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

—   Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12 yayımlandı.

 

—   Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 13 yayımlandı.

 

Resmi Gazete - 21/22/23.12.2013

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131223.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131223.htm

21.12.2013 - Cumartesi

—  Adli Kolluk Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

 

 

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet  Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına  İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

 

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/29) yayımlandı.

 

—  Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/61) yayımlandı.

 

—  Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 4) yayımlandı.

 

—  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1) yayımlandı.

 

—  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7666 Sayılı Kararı yayımlandı.

 

—  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7666 Sayılı Kararı yayımlandı.

 

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı’nın 11 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2013 Tarihli ve 7667 Sayılı Kararı yayımlandı.

 

 –  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri yayımlandı.

 

 

 

22.12.2013 – Pazar

— Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda yerel seçim takvimi yayımlandı.